Regulamin

 1. Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać ze strony Strefa.pro.
 2. Treści zamieszczane na stronie dostępne są dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej. Do korzystania z części funkcjonalności konieczne jest zarejestrowanie konta użytkownika.
 3. Strefa.pro udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Nie jesteśmy inicjatorem przekazu danych ani nie wybieramy odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybieramy ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Korzystanie z ogólnodostępnych treści publikowanych na stronie jest bezpłatne. Warunkiem uzyskania dostępu do tej funkcjonalności jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 5. Strefa.pro może świadczyć inne usługi związane ze swoją działalnością, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) ustalane będą indywidualnie z osobami chcącym skorzystać z tych usług.
 6. Aby zarejestrować konto musisz mieć ukończone trzynaście lat.
 7. Użytkownikami strony mogą być przedsiębiorcy, o ile nie prowadzą oni przy jej wykorzystaniu nieuzgodnionej z Strefa.pro działalności reklamowej.
 8. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację obowiązujących w nim regulaminów.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności po podaniu loginu i hasła (logowanie). Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach logowania/rejestracji. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji.
 10. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy podmiotem zarejestrowanym a Strefa.pro umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. W wyniku rejestracji dla osoby zarejestrowanej tworzone jest konto. Informacje o koncie podmiot zarejestrowany może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 12. Każdy odwiedzający stronę ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących zarejestrowanych kont.
 13. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie dziesiątym, podmiot zarejestrowany może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Aby dokonać odstąpienia wystarczy skontaktować się z nami i podać dane konta, którego odstąpienie od umowy ma dotyczyć. W celu odstąpienia od umowy akceptujemy zarówno drogę komunikacji elektronicznej jak i telefonicznej.
 14. Wszelkie działania podejmowane przez Ciebie w ramach strony Strefa.pro, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Podmiot publikujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza.
 15. Treści tworzone przez Ciebie powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego o ile nie zostało to uzgodnione z właścicielem strony i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać: wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety, treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich, treści o charakterze pornograficznym. Powyższe dotyczy również materiałów do których linkujesz.
 16. Osoba zarejestrowana poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści wyraża zgodę na wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzenia strony oraz przez innych czytelników i odwiedzających w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 17. Użytkownicy stron są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami, do nie spamowania oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony i korzystanie z usług w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.
 18. Strefa.pro nie ponosi odpowiedzialności za działania osób odwiedzających stronę, ani za treść wszelkich danych przez nich zamieszczanych.
 19. Stefa.pro nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Strefa.pro powiadomi osobę publikującą owe dane.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, moderowania, edycji danych publikowanych w ramach strony Strefa.pro
 21. Strefa.pro jest administratorem danych osobowych niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności.
 22. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Strefa.pro. Regulamin może ulec zmianom. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, osoba zarejestrowana uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 23. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.