Ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego na pokoje

Zajmujesz się wynajmem swojej nieruchomości. Pod wpływem modnych szkoleń, oraz pozytywnych prognoz płynących z Excela wydzielasz dodatkowe pokoje, a kuchnię przenosisz do korytarza. Wiesz, że nie jest to rozwiązanie zgodne z przepisami, ale przecież wszyscy tak robią. W przypadku problemów nie chcesz być jak wszyscy: jako osoba przezorna wykupujesz ubezpieczenie, lub zobowiązujesz do tego najemcę. Niestety okazuje się, że ubezpieczyciel jest bardziej przezorny niż ty. W Ogóle Warunki Ubezpieczenia wpisał paragrafy, które pozbawią cię możliwości dochodzenia odszkodowania.

Jednym z popularniejszych ubezpieczycieli na naszym rynku nadal jest PZU. Ten ubezpieczyciel w obecnej wersji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawarł informację, że nie wypłaci odszkodowania jeśli do szkody dojdzie w następstwie niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych, oraz okresowych kontroli. Kwestią sporną będzie zapewne udowodnienie powiązania pomiędzy niewywiązaniem się z obowiązkowych przeglądów i kontroli, a dojściem do szkody. W przypadku niezgodnych z przepisami przeróbek ubezpieczyciel na pewno będzie na wygranej pozycji i ubezpieczonemu pozostanie liczyć na jego dobrą wolę. W przypadku domów ich przebudowa lub rozbudowa, bez projektu, lub w sprzeczności z nim, również wyłącza możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Zapis ten póki co nie dotyczy mieszkań.

Warta również nie zapłaci odszkodowania jeśli nie dokonamy okresowych przeglądów, kontroli, badań okresowych, o ile można to zaniechanie powiązać z powstaniem szkody. Ten ubezpieczyciel wyłącza również swoją odpowiedzialność dla nieruchomości, które mają błędy projektowe, a projektowanie pomieszczeń niezgodnych z przepisami prawa oczywiście takim błędem jest. Aby ubezpieczony nie miał wątpliwości jeden z kolejnych punktów informuje go, że nieprzestrzeganie prawa budowlanego lub przepisów przeciwpożarowych również stawia go na przegranej pozycji.

Ciekawy zapis stosuje UNIQUA. Tutaj ubezpieczający będzie musiał w razie szkody udowodnić, że lokal w którym doszło do szkody użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem. Znów rozpocznie się dyskusja, czy to nadal użytkowanie na cele mieszkalne, czy już hotel lub akademik. Allianz zabezpiecza się przez wypłatą odszkodowań w przypadkach, w których doszło do nieuprawnionych zmian projektowych. Zapis krótki, ale wyjątkowo czytelny. Interrisk wyłącza swoją odpowiedzialność za zdarzania „będące następstwem nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o dozorze technicznym”.

Jak widać ubezpieczyciele zdają się myśleć na przód, lub też dość szybko rozpoznawać zmieniające się trendy na rynku mieszkaniowym. W przypadku zakupu ubezpieczenia należy pamiętać, że celem ubezpieczającego jest ubezpieczenie, a nie wypłata ubezpieczenia. Szczególnie, jeśli sami dajemy mu powody, aby do wypłaty odszkodowania nie doszło.

Dodaj komentarz